دپارتمان نمایشگاهی
رقابت در بازار کسب و کار نوین...

دپارتمان دکوراسیون داخلی
یکی از جلوه های چشم نواز و...

سفارش آنلاین

دپارتمان تبلیغات
همگان آگاه اند که یکی...

دستور العمل تأييد فني طرح هاي غرف خود ساز

مجريان نمايشگاهها1. غرف خود ساز (غرف بدون تجهيز) به غرفي اطلاق مي شود كه شركت كنندگان در نمايشگاه ها با رعايت مقررات مربوطه نسبت به ساخت و تجهيز و آماده سازي فضاي آن، رأسا يا از طريق پيمانكاران مورد نظرشان اقدام نمايند.

2. غرفه سازان خود ساز به اشخاص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شود كه توسط شركت كنندگان در نمايشگاه ها كه داراي غرف خود ساز مي باشند جهت ساخت و ساز غرف مربوطه انتخاب گرديده و به مجري نمايشگاه به منظور بررسي فني و اجراي طرح غرفه سازي ذيربط در چارچوب تكميل فرم مربوطه معرفي مي شوند و مسئوليت اجراي طرح غرف مذكور را در صورت تأييد فني و اجرايي طرح آن توسط نماينده ذيصلاح مجري نمايشگاه ، به نيابت از شركت كننده در نمايشگاه بعهده داشته و موظف به رعايت كليه مقررات و دستورالعمل هاي شركت سهامي نمايشگاهها به ويژه مقررات غرفه آرايي مي باشند.

3. مجري برگزاري هر نمايشگاه ، موظف است جهت بررسي و تأييد طرح هاي غرف خودساز با عنايت به مندرجات مجموعه مقررات و دستور العمل هاي غرفه آرائي ، به تناسب تعداد غرف خودساز در نمايشگاه مربوطه از گروه مهندسين مشاور ذيصلاح و يا مهندسين ناظر داراي صلاحيت و تأييد شده توسط سازمان نظام مهندسي (داراي اعتبار زماني و اجرائي) استفاده نمايد. بر اين اساس ممهور شدن رديف 1 فرم مجوز ساخت و تعهد نامه غرف خودساز  ( فرم الف/102- نمونه پيوست ) توسط مجري هر نمايشگاه به عنوان تأييديه فني طرح هاي غرف خودساز از جهت انطباق با مقررات ملي ساختمان ايران ، استانداردهاي بين المللي ، شئونات اسلامي و ملي و مقررات شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ج . ا . ايران مي باشد و كليه مسئوليت هاي ناشي از تأييد و اجراي طرح هاي غرف مذكورو ياعدول احتمالي از ضوابط مربوط به طرح و اجرا به عهده مجري برگزاري نمايشگاه خواهد بود .